စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးအီးမေးလ်ဓာတ်ပုံ
ဒေါ်မီမီသက်ဌာနခွဲစာရေးmimithet@lkwedc.edu.mm
ဒေါ်တင်မာဝင်းဌာနခွဲစာရေးtinmarwin@lkwedc.edu.mm
ဦးအောင်မျိုးဇော်ဌာနခွဲစာရေးaungmyozaw@lkwedc.edu.mm