သင်ရိုးနှင့်မာတိကာ

သင်ရိုးနှင့်သင်ရိုးမာတိကာ

လုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း ဒုတိယနှစ်၊ ဘာသာရပ်များ
(သင်ပြနည်း)
၁။ ပညာရေးသဘောတရား
၂။ ပညာရေးစိတ်ပညာ
၃။ မြန်မာစာ
၄။ အင်္ဂလိပ်စာ
၅။ သင်္ချာ
၆။ သိပ္ပံ
၇။ ပထဝီဝင်
၈။ သမိုင်း
(စာပေ)
၁။ မြန်မာစာ
၂။ အင်္ဂလိပ်စာ
၃။ သင်္ချာ
၄။ ဓာတုဗေဒ
၅။ ဓာတုဗေဒ(လက်တွေ့)
၆။ ရူပဗေဒ
၇။ ရူပဗေဒ(လက်တွေ့)
၈။ ဇီဝဗေဒ
၉။ ဇီဝဗေဒ(လက်တွေ့)
၁၀။ ပထဝီဝင်
၁၁။ ပထဝီဝင်(လက်တွေ့)
၁၂။ သမိုင်း
၁၃။ ဘောဂဗေဒ
၁၄။ ICT
(ဖွံ့ဖြိုးရေး)
၁။ ကာယပညာ
၂။ ပန်းချီအနုပညာ
၃။ ဂီတအနုပညာ
၄။ စိုက်ပျိုးရေး
၅။ စက်မှုလက်မှု
၆။ အိမ်တွင်းမှု
ပထမနှစ်သင်တန်းဘာသာရပ်များ
၁။ လက်တွေ့တန်းပြ
၂။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအလေ့အကျင့်နှင့်မရှိမဖြစ်သည့်ကျွမ်းကျင်းမှုများ
၃။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(မြန်မာစာ)
၄။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(ဒေသဆိုင်ရာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း)
၅။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(သတင်းအချက်အလက် နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ)
၆။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(စာရိတ္တနှင့်ပြည်သူ့နီတိ)
၇။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(ကာယပညာ)
၈။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၊ အနုပညာ(ပန်းချီနှင့်ဂီတ)
၉။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ)
၁၀။ပညာရေးဘာသာ (မြန်မာလို)
၁၁။သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ ၊ လူမှုရေးဘာသာ (မြန်မာလို)
၁၂။သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ ၊ သင်္ချာ (မြန်မာလို)
၁၃။သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၊ သိပ္ပံ (မြန်မာလို)
၁၄။သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ပြနည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ(အင်္ဂလိပ်စာ)
လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်းဘာသာရပ်များ
(သင်ပြနည်း)
၁။ ပညာရေးသဘောတရား
၂။ ပညာရေးစိတ်ပညာ
၃။ မြန်မာစာ
၄။ အင်္ဂလိပ်စာ
၅။ သင်္ချာ
၆။ သိပ္ပံ
၇။ ပထဝီဝင်
၈။ သမိုင်း
၉။ ICT
(ဖွံ့ဖြိုးရေး)
၁။ ကာယပညာ
၂။ ပန်းချီအနုပညာ
၃။ ဂီတအနုပညာ
၄။ စိုက်ပျိုးရေး
၅။ စက်မှုလက်မှု
၆။ အိမ်တွင်းမှု