ကျောင်းအပ်နှံလျှင်လိုအပ်သည့်အရာများ

ကျောင်းသို့တက်ရောက်ရာတွင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
၁။ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိကြောင်းအကြောင်းကြားစာ
၂။ ၁၀တန်းအောင်လက်မှတ်
၃။ အမှတ်စာရင်း
၄။ ကာယကံရှင်မှတ်ပုံတင်
၅။ မိဘ(၂)ပါးမှတ်ပုံတင်
၆။ ဆေးစာ
၇။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံစာ