နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ၄ နှစ်တာကာလအတွင်း ပညာရေးပြုပြင်မှုဆောင်ရွက်ချက်များ

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပြီလ မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ အထိ