သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးအီးမေးလ်ဓာတ်ပုံ
ဒေါ်ရည်မွန်အိလက်ထောက်ကထိကyeemonei@lkwedc.edu.mm