ဒေသဆိုင်ရာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း(အိမ်တွင်းမှု၊ စက်မှုလက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး)

စဉ်အမည်ရာထူးအီးမေးလ်ဓာတ်ပုံ
ဒေါ်ဖူးဝေလက်ထောက်ကထိကphoowai@lkwedc.edu.mm