ပညာရေးဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးအီးမေးလ်ဓာတ်ပုံ
ဒေါ်ဆွေသက်မော်လက်ထောက်ကထိကswethetmaw@lkwedc.edu.mm
ဒေါ်မေသူအောင်လက်ထောက်ကထိကmaythuaung@lkwedc.edu.mm
ဦးဖြိုးသော်တာအောင်လက်ထောက်ကထိကphyothawtaraung@lkwedc.edu.mm
ဒေါ်ချိုမီမီကိုလက်ထောက်ကထိကchomimiko@lkwedc.edu.mm
ဒေါ်သိမ့်ဝေဖြိုးလက်ထောက်ကထိကtheintwaiphyo@lkwedc.edu.mm
ဒေါ်စုဇင်ထက်လက်ထောက်ကထိကsuzinhtet@lkwedc.edu.mm