စာရိတ္တနှင့်ပြည်သူ့နီတိဘာသာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးအီးမေးလ်ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ
ဒေါ်စန်းစန်းဝင်းလက်ထောက်ကထိကsansanwin@lkwedc.edu.mmပထဝီဌာန
ဒေါ်အေးမူလက်ထောက်ကထိကayemu@lkwedc.edu.mmပထဝီဌာန