ရည်မှန်းချက်/ ရည်ရွယ်ချက်

–    လုပ်ငန်းခွင်တွင် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး သင်ကြားရေးကို စိတ်အားထက်သန်သော ဆရာ/ဆရာမလောင်းများ မွေးထုတ်ပေးရန်

–    ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး အသိပညာပြည့်ဝသော ဆရာ/ဆရာမလောင်းများ မွေးထုတ် ပေးရန်၊

–    ပညာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနများကို ပြုလုပ်တတ်သော အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်၊

–    ခေတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာ သင်နည်းများကို တီထွင်ဖန်တီးပြောင်းလဲ အသုံးပြု တတ်ရန်၊

 –   ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာစေရန် စဉ်ဆက် မပြတ် လေ့လာ သင်ယူမှုပြုလုပ်ရန်၊

–    ကျောင်းဥပဓိရုပ်နှင့် သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများ ဖန်တီးရန်

–    ဒေသဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် / ဒီဂရီကောလိပ်များနှင့်  ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင် တက်ရန်၊

–    ကျောင်း၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပြုစေမည့် ဆရာသမဂ္ဂ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ ကျောင်းသူ/သားဟောင်းများ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ထွက်လာစေရန်၊